Ochrana osobních údajů

Účastník festivalu bere na vědomí následující skutečnosti:

 

1. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována:

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „nařízení“) a

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Vyplněním přihlašovacího formuláře a odesláním přihlášky účastník bere na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, adresa společnosti nebo bydliště, IČO a DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů organizátorem, a to pro účely realizace práv a povinností k registraci a vystavení fakturace.

4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat organizátora o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno organizátorem, osobní údaje však pro organizátora mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel softwaru Microsoft;

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.

6. Kromě osob pověřených zpracováním, nebudou osobní údaje účastníka bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dvou let od uzavření registrace.

9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

11. Účastník potvrzuje odesláním přihlašovacího formuláře, že osobní údaje poskytl dobrovolně.

12. Účastník bere na vědomí, že má podle nařízení a českého zákona na ochranu osobních údajů právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět;

požadovat po organizátorovi informaci, jaké osobní údaje ohledně účastníka zpracovává, a vyžádat si kopii těchto údajů;

vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů za podmínek stanovených právními předpisy;

v případě pochybnosti o správnosti postupu organizátora při zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

13. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu organizátor povinen tuto informaci předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s průběhem festivalu a službami nebo podnikem organizátora či o akcích pořádaných organizátorem na elektronickou adresu účastníka. Účastník odesláním formuláře souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací. Svůj souhlas může účastník kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo elektronicky e-mailem a musí být odesláno na adresu organizátora, resp. na e-mailovou adresu organizátora.

 

Kontaktní údaje organizátora:

YESdent s.r.o., V Aleji 187/5, Jeseník 79001
IČ: 27776581

info@yesdent.cz
www.yesdent.cz